REGULAMIN ZAJĘĆ „BADMINTON DLA KAŻDEGO”

 1. Organizatorem zajęć „Badminton dla każdego” jest Stowarzyszenie RES, NIP 534 263 31 59, z siedzibą w Michałowicach, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonym przez Starostę Pruszkowskiego pod numerem 59,  zwane dalej Organizatorem.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 3. Zajęcia będą prowadzone na terenie boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice.
 4. Zajęcia będą organizowane w 2021 roku w każdy piątek. Pełen terminarz zajęć jest publikowany na stronie www.stowarzyszenieres.pl/badminton-dla-kazdego/
 5. W danym dniu zajęcia podzielone są na dwie grupy czasowe:
  • I grupa – od 19:00 do 20:00
  • II grupa – od 20:00 do 21:00
 6. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę. Zapisy realizowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.stowarzyszenieres.pl/badminton-dla-kazdego/
 7. Nieobecność przez zarejestrowanego uczestnika więcej niż na jednych zajęciach daje prawo Organizatorowi do usunięcia kolejnych rezerwacji dla danego uczestnika.
 8. Każdy uczestnik może zarezerwować jeden termin w danym dniu i godzinie zgłaszając maksymalnie jedną dodatkową osobę.
 9. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 10. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku (wizerunku dziecka) w celach promocyjnych Organizatora.
 11. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie miejsca zajęć Organizator nie odpowiada.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć we własnym zakresie.
 13. Organizator zabezpiecza płyn do dezynfekcji rąk. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania aktualnych na dzień zajęć zasad pandemicznych.
 14. W trakcie trwania zajęć obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu
 15. Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosowania się do Regulaminu korzystania z obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.
 16. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podawania przyczyny
 18. Regulamin jest dostępny na stronie www.stowarzyszenieres.pl

Projekt „Badminton dla każdego” dofinansowany z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.